Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH

REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH

UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.      Dom Studencki zwany w tre?ci „DS” jest miejscem zamieszkania, nauki i wypoczynku uprawnionych studentów oraz innych osób, którym przyznano miejsce.

2.      Domami Studenckimi i terenami przyleg?ymi zarz?dza Fundacja „?AK” Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zwana w tre?ci „Fundacj?”.

3.      Mieszka?cy DS s? reprezentowani przez Rad? Mieszka?ców zwan? w tre?ci „RM”.

4.      Na terenie DS po uzyskaniu opinii RM mog? mie? swoje siedziby organizacje studenckie i ich agendy.

5.      Prawo wej?cia na teren akademika i do pokojów (w obecno?ci kierownika DS lub portiera i ewentualnie przedstawiciela RM) maj? upowa?nieni pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracji, a tak?e przedstawiciele s?u?by zdrowia i p. po?., a w przypadku zagro?enia zdrowia lub ?ycia mieszka?ców b?d? mienia Mieszka?ców, Fundacji i Uczelni – tak?e policja lub firma ?wiadcz?ca us?ugi ochronne.

6.      Kierownikowi DS.-u, portierowi, osobie upowa?nionej przez Fundacj? oraz cz?onkowi RM przys?uguje prawo kontroli przestrzegania przez mieszka?ców DS.-u przepisów niniejszego regulaminu ze szczególnym uwzgl?dnieniem przestrzegania godzin odwiedzin.

7.      Prawo do zamieszkiwania w DS. ma osoba, która otrzyma?a: w?a?ciwe skierowanie, wp?aci?a kaucj? gwarancyjn?, z?o?y?a pisemne zobowi?zanie o zamiarze skorzystania z przydzielonego jej miejsca.

8.      W?ata kaucji oraz z?o?enie zobowi?zania powinno nast?pi?: do 30 czerwca – przez studentów lat od II do V oraz inne osoby; do 25 wrze?nia - przez kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, studentów I roku oraz otrzymuj?cych skierowanie po w?a?ciwym terminie rozpatrywania wniosków.

9.      Kaucja gwarancyjna, o której mowa w p. 7 i 8 mo?e zosta? zarachowana na poczet ewentualnych zniszcze? mienia domu studenckiego lub op?aty za DS za ostatni miesi?c zakwaterowania w bie??cym roku akademickim lub na uregulowanie czynszu w przypadku zwolnienia miejsca w akademiku bez dokonania op?at. Niewykorzystana cz??? kaucji podlega zwrotowi w terminie 30 dni od zwolnienia miejsca w DS.

10.  Kaucja gwarancyjna nie podlega zwrotowi je?eli osoba, której przyznano miejsce w DS. nie dokona?a zameldowania.

11.  Kaucja gwarancyjna mo?e by? zwrócona na pisemny wniosek w przypadku nie zamieszkania w DS. przez osob? uprawnion? z przyczyn losowych (np. d?ugotrwa?a choroba potwierdzona za?wiadczeniem lekarskim) lub niezale?nych od studenta zwi?zanych z tokiem studiów (np. skre?lenie z listy studentów).

12.  Kaucja gwarancyjna oraz miesi?czny czynsz powinny by? wp?acane w?a?ciwemu kierownikowi Domu Studenckiego lub na konto BANK PEKAO S.A. O/OLSZTYN 12 1240 1590 1111 0000 1452 6657. Na dowodzie wp?aty nale?y zaznaczy? nazwisko i imi? osoby, na rzecz której dokonana jest wp?ata oraz nr DS.-u.

 

§ 2

Przepisy porz?dkowe

 

1.      Cisza nocna w DS obowi?zuje od godziny 2300 do godziny 600.

2.      Drzwi wej?ciowe do DS s? zamykane o godzinie 2300 i po tej godzinie na teren akademika wpuszczani s? wy??cznie jego mieszka?cy.

3.      Miejsca w DS przyznaje studentom Wydzia?owa Komisja Mieszkaniowa, a w trybie odwo?awczym Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa na okres dziewi?ciu miesi?cy tj., od 25 wrze?nia do 25 czerwca.

4.      Warunkiem zakwaterowania studenta, któremu przyznano miejsce w DS jest podpisanie deklaracji o zapoznaniu si? z postanowieniami niniejszego regulaminu, o przyj?ciu do wiadomo?ci przepisów przeciwpo?arowych obowi?zuj?cych w akademiku, potwierdzenie stanu wyposa?enia pokoju oraz wp?acenie kaucji gwarancyjnej w terminie, o którym mowa w § 1 i uiszczenie miesi?cznej op?aty za zakwaterowanie.

5.      Przy zakwaterowaniu student otrzymuje kart? mieszka?ca oraz niezb?dne wyposa?enie, za które ponosi odpowiedzialno?? materialn?.

6.      Odwiedzanie mieszka?ców w pokojach mo?e odbywa? si? przy akceptacji wspó?mieszka?ców w ?ci?le okre?lonych godzinach od 800 do 2300 – ko?cz?c si? wraz z nastaniem ciszy nocnej.

7.      Osoby odwiedzaj?ce, zobowi?zane s? do pozostawienia w portierni dowodu to?samo?ci z wyj?tkiem mieszka?ców innych DS.-ów UWM w Olsztynie, którzy mog? pozostawi? kart? mieszka?ca z fotografi? oraz podania recepcjoni?cie numeru pokoju, do którego si? udaj? i nazwiska osoby odwiedzanej. Przebywanie osoby odwiedzaj?cej w DS. w godzinach od 2300 do 8.00 uprawnia Fundacj? do pobrania op?aty w wysoko?ci 20,00z? ponoszonej przez odwiedzaj?cego lub solidarnie przez mieszka?ców odwiedzanego pokoju.

8.      W sporadycznych przypadkach, na pisemny wniosek mieszka?ca danego akademika, jego kierownik i RM mog? wyrazi? zgod? na przebywanie w DS.- ie osobie nie b?d?cej jego mieszka?cem przez okres nie d?u?szy ni? dwie doby, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich wspó?mieszka?ców pokoju lub segmentu, uiszczenia op?aty w wysoko?ci 10,00 z? za dob? oraz przebywania wnioskodawcy wraz z osob?, której dotyczy wniosek.

9.      W przypadku wykwaterowania si? z pokoju osoby lub osób kierownik DS.-u ma prawo zakwaterowa? tam uprawnion? osob? czy osoby lub przekwaterowa? pozosta?ych mieszka?ców do innego pokoju.

 

§ 3

Uprawnienia mieszka?ców

 

Mieszka?cy DS maj? prawo:

 

1.      Wybiera? i by? wybieranymi do RM.

2.      Uczestniczy? w kszta?towaniu programu dzia?alno?ci RM i wspó?dzia?a? przy jego realizacji.

3.      Za po?rednictwem RM wyst?powa? z wnioskami maj?cymi usprawni? funkcjonowanie DS i Osiedla Akademickiego.

4.      Korzysta? z pomieszcze? i urz?dze? DS przeznaczonych do ogólnego u?ytku, na zasadach okre?lonych przez RM.

5.      Przyjmowa? go?ci, ponosz?c jednocze?nie odpowiedzialno?? za ich zachowanie.

6.      Dokonywa? wymiany po?cieli raz na trzy tygodnie.

7.      Przechowywa? w pomieszczeniach do tego przeznaczonych rowery i wózki dzieci?ce.

8.      Korzysta? z telefonu - zamawia? rozmowy zamiejscowe w godzinach 1500 – 2300, pod warunkiem natychmiastowego uiszczenia op?aty.

9.      Korzysta? z apteczki pierwszej pomocy.

10.  Przechowywa? w okresie wakacji swoje rzeczy w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, o ile w danym akademiku istnieje taka mo?liwo??.

 

§ 4

Obowi?zki mieszka?ców

 

Mieszka?cy DS maj? obowi?zek:

 

1.      Przestrzega? postanowie? regulaminu DS, uchwa? RM i Rady Osiedla Akademickiego zwanej w tre?ci „ROA”, zarz?dze? w?adz Uczelni i Fundacji.

2.      Wp?aci? kaucj? gwarancyjn? przed zakwaterowaniem w terminie, o którym mowa w § 1 oraz regularnie, do 14 dnia ka?dego miesi?ca, dokonywa? op?at za zajmowane miejsce za ca?y okres, na jaki zosta?o mu przyznane miejsce w DS. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszka?ca okres ten mo?e by? skrócony przez kierownika DS.-u. W przypadku przekroczenia w/w terminu, za ka?dy dzie? zw?oki naliczane b?d? odsetki ustawowe. W wyj?tkowych wypadkach losowych kierownik DS mo?e przesun?? termin p?atno?ci - nie d?u?ej ni? o jeden miesi?c.

3.      Pozostawia? klucz w portierni - wychodz?c z akademika.

4.      Szanowa? mienie DS - za wszelkie zawinione braki i uszkodzenia urz?dze? oraz wyposa?enia DS odpowiadaj? materialnie jego mieszka?cy. W przypadku nie ustalenia sprawcy szkody, odpowiedzialno?ci? materialn? mog? by? obci??eni mieszka?cy pokoju,  pi?tra lub ca?ego domu, w zale?no?ci od charakteru szkody i miejsca jej powstania.  Post?powanie wyja?niaj?ce prowadzi RM wraz z kierownikiem DS.

5.      Utrzymywa? czysto?? i porz?dek w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnego u?ytku, a tak?e w otoczeniu DS. Osobami uprawnionymi do kontroli w tym zakresie s?  kierownik DS i przedstawiciel RM.

6.      Zawiadamia? o wszelkich uszkodzeniach powsta?ych na terenie DS przez wpisanie ich do zeszytu usterek.

7.      Uzyska? pozwolenie kierownika DS na dokonywanie zmian w pokojach lub innych  pomieszczeniach DS.

8.      Odpracowa? do 15 maja ka?dego roku akademickiego 5 godzin na rzecz DS - dotyczy studentów wszystkich lat lub wnie?? op?at? w wysoko?ci ustalonej przez ROA.

9.      Okazywa? kart? mieszka?ca lub inny dowód to?samo?ci na ka?de ??danie kierownika DS., portierów oraz przedstawicieli RM.

10.  Przy wykwaterowaniu zwróci? pobrany sprz?t i po?ciel, uregulowa? obowi?zuj?ce ?wiadczenia oraz pozostawi? pokój w nale?ytym porz?dku. Odbioru zwalnianych pokoi dokonuje kierownik DS wspólnie z przedstawicielem RM.

11.  Bezwzgl?dnie przestrzega? przepisy BHP i przepisy przeciwpo?arowe.

 

§ 5

Zakazy dotycz?ce mieszka?ców

 

Mieszka?com DS zabrania si?:

 

1.      U?ywania urz?dze? b?d?cych ?ród?em znacznego poboru pr?du, wody (takich jak np. urz?dzenia kserograficzne, piekarniki, frytkownice, sprz?t nag?o?niaj?cy o wysokiej mocy) oraz stanowi?cych zagro?enie po?arowe.

2.      Samodzielnego przerabiania wszelkich instalacji w tym g?ównie: elektrycznej, gazowej, wod.-kan., radiofonicznej, telewizyjnej oraz wewn?trznej sieci komputerowej.

3.      Przerabiania zamków w drzwiach i dorabiania kluczy do pokoi.

4.      Handlu i organizowania gier hazardowych.

5.      Wprowadzania do budynków pojazdów mechanicznych.

6.      Wnoszenia i przechowywania na terenie DS broni palnej, amunicji, materia?ów wybuchowych oraz innych rzeczy.

7.      Wynoszenia poza teren DS sprz?tu b?d?cego na jego wyposa?eniu.

8.      Udzielania noclegów osobom nie b?d?cych mieszka?cami DS, bez zgody kierownika i RM.

9.      Przechowywania na terenie domu studenta zwierz?t.

10.  Prowadzenia jakiejkolwiek formy dzia?alno?ci gospodarczej.

11.  U?ywania otwartego ognia na terenie DS. i w jego otoczeniu.

12.   Organizowania imprez na terenie DS. i w jego otoczeniu w sposób stwarzaj?cy utrudnienia innym osobom.

13.  Spo?ywania alkoholu w miejscach powszechnie dost?pnych na terenie DS.-u i jego otoczeniu.

 

§ 6

Utrata prawa do zamieszkania

 

Student traci prawo do zamieszkania w DS:

 

1.      Po up?ywie czasu, na jaki mu przydzielono miejsce.

2.      Po skre?leniu z listy studentów.

3.      Gdy zosta? pozbawiony prawa do zamieszkania w DS przez Wydzia?ow? lub Odwo?awcz? Komisj? Mieszkaniow?.

4.      Po orzeczeniu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów pozbawiaj?cej go tego prawa.

5.      W przypadku ponad dwutygodniowego (14 dni od daty up?yni?cia terminu p?atno?ci) zalegania z wniesieniem op?aty za miejsce w DS.

6.      Nie zakwaterowania si? z przyczyn nie usprawiedliwionych do 5 pa?dziernika, a w trakcie roku akademickiego w ci?gu 7 dni od daty wystawienia skierowania.

7.      Po uko?czeniu studiów.

8.      Zarz?d Fundacji na wniosek kierownika DS., a w szczególnych przypadkach zaopiniowany przez RM ma prawo w trybie natychmiastowym pozbawi? miejsca w DS osob?, która nie przestrzega niniejszego regulaminu, odst?puje swoje miejsce innej osobie, ra??co narusza zasady wspó??ycia spo?ecznego oraz z innych powodów nie mo?e mieszka? w akademiku.

Osobie pozbawionej miejsca w DS w tym trybie przys?uguje prawo wniesienia odwo?ania w terminie 7 dni do Prorektora ds. Studenckich. W przypadku utrzymania w mocy decyzji Zarz?du Fundacji przez Prorektora Studenckich osoba, która utraci?a prawo do zamieszkania w tym trybie nie mo?e by? zakwaterowana w DS do ko?ca okresu pobierania nauki.

 

§ 7

Status Rady Mieszka?ców w Domu Studenta

 

1.      RM jest jedynym reprezentantem mieszka?ców wobec administracji DS.

2.      RM jest wybierana spo?ród mieszka?ców na okres kadencji 1 roku, co dok?adnie precyzuje ordynacja wyborcza ROA.

3.      RM jest bezpo?rednio podleg?a ROA.

4.      W sk?ad ROA wchodz?: przewodnicz?cy RM i ich zast?pcy z wszystkich DS.-ów.

5.      RM ma prawo do:

a)      reprezentowania mieszka?ców, organizacji i ich agend w DS, o których mowa w Regulaminie ROA;

b)      opiniowania poda? osób ubiegaj?cych si? o przyznanie miejsc w akademiku;

c)      decydowania o swojej strukturze (w aspekcie powo?ywania odpowiednich komisji), za zgod? Rady Uczelnianej Samorz?du Studentów;

6        RM ma obowi?zek:

a)      reprezentowania mieszka?ców wobec kierownictwa DS i Fundacji;

b)      dokonywania wraz z kierownictwem DS przegl?du sprz?tu, pomieszcze?, przyjmowania i oddawania ich na okres wakacji i roku akademickiego;

c)      informowania o sposobie za?atwiania spraw bie??cych dotycz?cych DS;

d)      wnioskowania wraz z kierownictwem domu studenckiego zakresu niezb?dnych remontów i zakupów wyposa?enia do DS.

 

§ 8

Postanowienia ko?cowe

 

1.      W stosunku do mieszka?ców, organizacji studenckich i ajentów naruszaj?cych niniejszy regulamin i uchwa?y RM i ROA kierownik DS po zasi?gni?ciu opinii przewodnicz?cego RM ma prawo do:

a)      stosowania kar -ustne upomnienie, dodatkowe prace na rzecz DS;

b)      wnioskowanie do Wydzia?owej lub Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowej, o usuni?cie mieszka?ca z DS;

c)      wnioskowania do Zarz?du Fundacji o wyci?gni?cie konsekwencji przewidzianych w umowach (dotyczy ajentów i organizacji studenckich);

d)      wnioskowania do Zarz?du Fundacji o usuni?cie mieszka?ca w trybie natychmiastowym.

2.      O sprawach spornych nie obj?tych regulaminem decyduje Zarz?d Fundacji w porozumieniu z kierownikami DS, po zasi?gni?ciu opinii Samorz?du Studenckiego i ROA.

3.      W uzasadnionych przypadkach administracja DS oraz RM maj? prawo wej?cia do pokoju studenckiego.

4.      W uzasadnionych przypadkach Zarz?d Fundacji w porozumieniu z kierownikami DS, po wys?uchaniu opinii Samorz?du Studenckiego i RM, mo?e rozszerzy? lub ograniczy? prawa okre?lone niniejszym regulaminem.

5.      Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 1 czerwca 2006 roku. Równocze?nie trac? moc dotychczas obowi?zuj?ce przepisy.


Ta strona by?a odwiedzana 1071 razy (w tym z UWM 13 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa